Regulamin

 

I. Definicje.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.agrosped.com.pl.

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,a w szczególności przepisy:

 • kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.);
 • ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.); 
 • ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176); 
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje.

 • Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
 • Cennik – zestaw Kosztów dostawy dostępny na stronach www.agrosped.com.pl.
 • Dane osobowe – zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Sklep agrosped – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.agrosped.com.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
 • Informacja handlowa – każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 • Kod rabatowy – przyznawany przez Sprzedawcę rabat pozwalający na obniżenie Ceny Towaru. Kody rabatowe mogą być procentowe lub kwotowe. Kody rabatowe nie sumują się. Szczegółowe warunki korzystania z Kodu rabatowego każdorazowo określają warunki korzystania z danego Kodu rabatowego. Zamawiający korzysta z Kodu rabatowego w trakcie składania Zamówienia.
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w www.agrosped.com.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług www.agrosped.com.pl.
 • Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Zamawiający dokonuje Zamówień.
 • Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego określone w Cenniku.
 • Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Zamawiającemu elektronicznej gazetki zawierającej Informacje handlowe. Usługa świadczona po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego zamówienia.
 • Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
 • Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Zamawiającemu Konta.
 • Realizacja Zamówienia – czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Sprzedawca – Paweł Koczanowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOCZANOWSKI –P.U.H., zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 657-266-00-48, REGON 260139009, właściciel sklepu internetowego, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Strony – Sprzedawca i Zamawiający.
 • Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w www.agrosped.com.pl.
 • Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Zamawiający – osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów Towarów w www.agrosped.com.pl.
 • Zamówienie – czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy dostawy oraz Płatności.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w www.agrosped.com.pl odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawartość stron www.agrosped.com.pl jest prawnie chroniona.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z www.agrosped.com.pl, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.
 4. W celu korzystania ze stron www.agrosped.com.pl Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet.
 5. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.
 6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Sprzedawcę.
 7. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy, producentów oraz dystrybutorów.
 8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach www.agrosped.com.pl podlegają ochronie prawnej. Zamawiający jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej uprawnionych.
 9. Zamawiający powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie www.agrosped.com.pl Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji www.agrosped.com.pl  może zostać zgłoszone przez Sprzedawcę właściwym organom.
 10. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski oraz innych krajów UE oraz świata.

III. Zawarcie Umowy.

 1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.
 2. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów i jego ilości, miejsca dostawy oraz formy Płatności. W przypadku, gdy Zamawiający posiada Konto przed złożeniem Zamówienia może zalogować się na swoje Konto. Posiadanie Konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia.
 3. Zamawiający w przypadku posiadania Kodu rabatowego powinien przez złożeniem Zamówienia wpisać jego numer (ciąg znaków) we wskazanym miejscu. Cena wybranego Towaru znajdującego się w Koszyku zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. W celu uniknięcia wątpliwości jeden Kod rabatowy może być wykorzystany wyłącznie do jednego Zamówienia.
 4. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia.
 5. Poprzez kliknięcie w ikonę „Złóż Zamówienie” Zmawiający akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Z chwilą złożenia Zamówienia Cena podana przy każdym Towarze oraz Koszt dostawy są wiążące dla obu Stron.
 7. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez przesłanie adres poczty elektronicznej Zamawiającego numeru Zamówienia wraz ze wszystkim danymi dotyczącymi zamówionego Towaru. Z chwilą otrzymania numeru Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, do której, w przypadku gdy Zamawiającym jest konsument, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
 8. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca poinformuje, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę.
 9. Zamawiający uprawniony jest do anulowania Zamówienia poprzez przesłanie na adres Sprzedawcy podany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia informacji o rezygnacji z Zamówienia. Odpowiednie zastosowanie ma postanowienie ust. 7 zdanie 2.
 10. Sprzedawca potwierdza wysłanie Zamówienia poprzez przesłanie adres poczty elektronicznej Zamawiającego numeru listu przewozowego chyba, że odbiór ma nastąpić osobiście. W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca potwierdza przygotowanie Zamówienia do odbioru.
 11. Zamawiający może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim Koncie w zakładce „Historia Zamówień”.
 12. Wszystkie Towary oferowane w www.agrosped.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.
 13. Wszystkie Ceny Towarów podawane na stronach www.agrosped.com.pl  wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie mogą naruszać jakichkolwiek praw Zamawiającego, w szczególności określonych w ust. 5.

IV. Rejestracja Zamawiającego.

 1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.
 2. Rejestracja jest niezbędna do złożenia Konta.
 3. Rejestracja Zamawiającego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.agrosped.com.pl.
 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 5. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz realizacji Zamówienia.
 6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca,na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z potwierdzeniem loginu i hasła oraz linkiem aktywującym. W celu zakończenia procesu Rejestracji Zamawiający powinien aktywować link. Z chwilą aktywacji każde kolejne Zamówienie Zamawiający może składać korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

V. Konto Zamawiającego.

 1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności:
 • bezpośrednie dokonywanie Zamówienia;
 • edytowanie Danych osobowych, w tym adresów dostawy;
 • przeglądanie historii Zamówień
 • zamówienie Newslettera.
 1. Login i hasło mają charakter poufny.
 2. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim chyba, że Zamawiający udostępnia swoje Konto domownikom lub pracownikom, którzy korzystają konta w imieniu Zamawiającego.
 3. Zamawiający może w każdej chwili dokonać likwidacji posiadanego Konta poprzez przesłanie swojego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej zakończenie procedury usunięcia Konta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w przypadku gdy Zamawiający dokonuje działań zmierzających do destabilizacji stron www.agrosped.com.pl  lub utrudnienia korzystania z www.agrosped.com.pl innym Zamawiającym. W takim przypadku, Sprzedawca poinformuje Zamawiającego pośrednictwem poczty elektronicznej, że w przypadku ponowienia próby destabilizacji lub utrudnienia korzystania z i www.agrosped.com.pl  innym Zamawiającym, Konto Zamawiającego zostanie usunięte. Sprzedawca informuje Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej o usunięciu Konta.

VI. Płatności.

 1. Zamawiający może dokonać Płatności wybierając jedną z opcji spośród wskazanych w Koszyku.
 2. Przed dostarczeniem Zamówienia, Zamawiający może wybrać następujące formy Płatności:
 • ​płatność przy odbiorze
 • przelewem;
 • za pobraniem;
 • gotówką w siedzibie Sprzedawcy;
 • ratalny
 1. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 (Płatności.pl), Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego Platnosci.pl umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 2. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 (przelew), Zamawiający powinien w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia Zamówienia dokonać przelewu kwoty wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia na konto bankowe Sprzedawcy. Dane adresowe Sprzedawcy, w tym numer konta bankowego zostaje każdorazowo podany w potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku braku dokonania Płatności w terminie wskazanym powyżej sprzedawca uprawniony jest do anulowania Zamówienia, o czym poinformuje Zamawiającego.
 3. Zamawiający posiada możliwość dokonywania Płatności za pobraniem po uprzednim zamówieniu specjalnego Kodu aktywacyjnego. Zamówienia Kodu aktywacyjnego Zamawiający dokonuje w trakcie Rejestracji lub za pośrednictwem swojego Konta. Sprzedawca przesyła Kod aktywacyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Zamawiającego podany w trakcie Rejestracji. Otrzymany Kod aktywacyjny Zamawiający powinien aktywować za pośrednictwem swojego Konta. z chwilą aktywacji Zamawiający może dokonywać Płatności za pobraniem.
 4. W przypadku odbioru osobistego, Zamawiający za zamówiony Towar może zapłacić gotówką bezpośrednio u Sprzedawcy.
 5. Zamawiający posiada możliwość dokonywania Płatności na raty. W przypadku wyboru ratalnej formy Płatności z Zamawiającym kontaktuje się pracownik firmy agrosped w celu sporządzenia wniosku kredytowego. W przypadku udzielenia Zamawiającemu kredytu przez Żagiel S.A. Sprzedawca realizuje Zamówienie, przesyłając uprzednio potwierdzenie dokonania Płatności.
 6. Umowa kredytowa określająca warunki udzielenia kredytu zawarta jest pomiędzy Zamawiającym a Żagiel S.A., w celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca nie jest strona przedmiotowej umowy.

VII. Realizacja Zamówienia i dostawa Towarów.

 1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie Realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni, w których www.agrosped.com.pl  jest zamknięty. W takim przypadku Sprzedawca wykona Umowę najpóźniej w terminie 10 dni roboczych po złożeniu Zamówienia.
 2. Realizacja Zamówienia następuje w terminie 48 godzin od dokonania Płatności przez Zamawiającego w sposób, o którym mowa w pkt. VI niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru własnym transportem.
 4. Zamawiający może samodzielnie odebrać Towar w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego Koszty dostawy nie są doliczane.
 5. Po wydaniu Towaru przez przedstawiciela firmy  Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia, w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru, Zamawiający uprawniony jest do złożenia Sprzedawcy reklamacji w sposób, o którym mowa w pkt. IX niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

 1. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru.
 2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego oraz jego numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą Cenę za Towar. Do pisma Zamawiający powinien dołączyć dowód sprzedaży (paragon fiskalny). Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.
 3. Zamawiający, odstępując od Umowy, może skorzystać z wzoru pisma o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór pisma można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym punkcie.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu zwrot Towaru.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

IX. Reklamacje.

 1. W przypadku Zamawiających niebędących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku Zamawiających będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy. Zgłaszając reklamację Zamawiający może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wzór pisma można pobrać korzystając z odnośnika umieszczonego w niniejszym punkcie.
 4. Reklamacja powinna:
 • zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy;
 • zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego, a w przypadku Zamawiających – Konsumentów powinna wskazywać wolę Zamawiającego czy żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar;
 • zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego.
 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Postanowienia ust. 3-5 mają odpowiednie zastosowanie do Zamawiających niebędących Konsumentami.
 3. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Zamawiający może żądać stosownego obniżenia Ceny lub odstąpić od Umowy. Wszelkie należności wynikające z obniżenia Ceny lub w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu na podane w reklamacji konto bankowe.
 4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu będącemu Konsumentem. Termin biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.

X. Newsletter.

 1. Świadczenie usługi Newslettera polega na cyklicznym wysyłaniu środkami komunikacji elektronicznej gazetki zawierającej informacje handlowe wydawanej przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca świadczy usługę Newslettera bezpłatnie.
 3. W celu otrzymywania Newslettera użytkownik Serwisu powinien:
 • dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie Serwisu swojego adresu poczty elektronicznej,okonać wyboru formatu Newslettera,
 • posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Z​ chwilą dokonania zamówienia, w sposób o którym mowa w ust. 3 powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.
 2. Zamawiający w każdym momencie może rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora lub poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera(stopka). Administrator potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newslettera Administrator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej użytkownika Newslettera. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.

XI. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Sprzedawca.
 2. Administrator oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu:
 • realizacji umowy kupna – sprzedaży Towarów,
 • świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą,
 1. Zamawiający ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).